Koncepcja pracy Szkoły

sp68 logo


Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia
we Wrocławiu na lata 2014 - 2019


„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”

Albert Einstein

 

Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia ma wieloletnią tradycję. Kontynuujemy działania, które przynoszą dobre rezultaty, zmieniamy i doskonalamy to, co było mniej skuteczne, dostosowujemy swoją pracę do zadań, jakie stawia przed nami zmieniające się społeczeństwo, jednocześnie nie  rezygnując ze stawiania wysokich wymagań i promowania wartości uniwersalnych.


Nasza Szkoła uczy podopiecznych, że wszystko, co im oferujemy, jest po to, aby umieli się odnaleźć w otaczającej rzeczywistości, aby mieli coś do zaproponowania innym, aby znali swoją wartość i umieli bronić swoich racji. Jest to Szkoła przyjazna uczniowi, otwarta na ich propozycje i uwagi.


I. Hasło „Szczęśliwa, bo bezpieczna”, które jest misją naszej szkoły od wielu lat, będzie nadal hasłem przewodnim, bo tylko dziecko z zapewnionym poczuciem bezpieczeństwa może się wszechstronnie rozwijać i być w pełni szczęśliwe. W celu zapewnienia bezpieczeństwa planujemy podjęcie następujących działań:
1) czuwanie nad prawidłowym rozwojem i bezpieczeństwem najmłodszych dzieci poprzez:

 • wdrażanie dzieci do spędzania przerw w ciszy oraz na swobodnych grach i zabawach
 • organizację zajęć pozalekcyjnych, dostosowaną do możliwości psychoedukacyjnych najmłodszych uczniów
 • zapewnienie miejsc, w których uczniowie mogą spokojnie spędzać przerwy
  2) adaptację najmłodszych poprzez:
 • zapewnienie ciągłej opieki nauczycieli w klasie pierwszej
 • zajęcia integracyjne, gry i zabawy ruchowe
 • apele tematyczne
 • opiekę klas starszych nad młodszymi, podejmowanie wspólnych działań
  3) budowanie relacji między nauczycielami i uczniami poprzez:
 • zajęcia integracyjne w ramach Dnia Promocji Bezpiecznej Szkoły
 • współpracę uczniów klas starszych podczas dyżurów na korytarzach

W związku z powszechną obecnością technologii komputerowych w życiu dzieci i młodzieży pojawił się problem niekontrolowanego korzystania z tych udogodnień, mogący prowadzić do uzależnień. Dlatego w celu zapewnienia
warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów planujemy podjąć działania profilaktyczne, zmierzające do:
1) uświadomienia uczniom i rodzicom zagrożenia „uzależnieniem ekranowym”
2) limitowania dostępu uczniów do urządzeń elektronicznych
3) nawiązania współpracy z organizacjami wspierającymi rodziców i dzieci w trudnych sytuacjach.

II. Obserwacja rzeczywistości skłania nas do refleksji, że wychowujemy nowe pokolenia do zadań, których dziś nie możemy przewidzieć. Edukacja musi wyposażać ucznia w umiejętności uniwersalne, przydatne w każdej sytuacji. Są nimi: umiejętność ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji, odpowiedzialności za swoje działania, wrażliwość na potrzeby innych. W tym celu chcemy:
1) uświadamiać uczniom, że mają możliwość wyboru ścieżki własnego rozwoju poprzez:

 • aktywny udział w zajęciach szkolnych
 • aktywny udział w projektach edukacyjnych
 • wybór zajęć pozalekcyjnych wspomagających w nauce
 • udział w zajęciach rozwijających zainteresowania.
  2) kreować właściwe postawy, zgodne z zasadami kultury osobistej poprzez:
 • edukację w ramach godzin wychowawczych
 • wskazywanie pozytywnych przykładów
 • podejmowanie działań wymagających stosowania się do obowiązujących norm
  3) uczyć empatii, dostrzegania problemów innych ludzi i zwierząt reagowania na nie poprzez:
 • zachęcanie do pomocy koleżeńskiej
 • włączanie w pracę w ramach wolontariatu na terenie szkoły
 • aktywizowanie do pracy w samorządzie klasowym i szkolnym
 • udział w akcjach organizacji charytatywnych
 • wyposażenie uczniów w umiejętność niesienia I pomocy przedlekarskiej – cykliczne szkolenia w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować”
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych – uświadamianie potrzeby zdrowego odżywiania, organizowanie „zdrowych śniadań”, korzystanie z akcji „Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole”, prowadzenie profilaktyki uzależnień
 • współpracę z Klubem Seniora
  4) podnosić kompetencje wychowawcze nauczycieli poprzez udział w szkoleniach i wsparcie psychologa i pedagoga w procesach integracji zespołów wychowawczych


5) uświadamiać dorosłym (nauczycielom i rodzicom) konieczność brania odpowiedzialności za swoje decyzje i konsekwentnego wywiązywania się z zobowiązań
6) dostosować sposób oceny zachowania w ten sposób, by uczniowie mieli większe poczucie wpływu na tę ocenę (punktowy system oceniania zachowania konsultowany z Samorządem Uczniowskim)
7) uczyć odpowiedzialności i troski za powierzone dobro (np. podręczniki)

III. Szkoła jest elementem środowiska społecznego i jako taki pełni w nim funkcje ośrodka, kształtującego aspiracje edukacyjne, dostarczającego wzorców, motywującego do rozwoju.

Naszym zadaniem jest dalsze budowanie klimatu i tożsamości Szkoły – jako placówki skierowanej na rozwój.
Chcemy to osiągnąć poprzez:

 • włączanie rodzin w życie szkoły
 • urozmaicanie form spotkań z rodzicami
 • kontynuowanie okolicznościowych spotkań z rodzicami i dziadkami
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów
 • docenianie szczególnego zaangażowania w życie szkoły – przyznawanie statuetki „Super Rodzica / Babci / Dziadka”
 • organizowanie imprez integracyjnych (wycieczki, kiermasze świąteczne, giełda rzeczy używanych, Dzień Projektów Edukacyjnych)
 • wspomaganie procesu edukacyjnego uczniów w trudnej sytuacji materialnej poprzez zakup podręczników, finansowanie biletów, wycieczek oraz zaangażowanie rodziców w pomoc materialną
 • wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla rodzin potrzebujących pomocy.
  IV. Uczniowie Szkoły, dzięki zaangażowaniu nauczycieli i rodziców, odnoszą znaczące sukcesy, potwierdzone badaniami zewnętrznymi jak i wymiernymi osiągnięciami w różnorodnych konkursach. Uważamy, że przyszłość będzie wymagała od ludzi kreatywności, dlatego będziemy promować działania angażujące uczniów w różnorodne działania kreatywne i twórcze rozwiązywanie problemów. W nadchodzącym pięcioleciu chcemy podnosić skuteczność i atrakcyjność zajęć edukacyjnych poprzez:
 • wykorzystywanie nowoczesnych metod
 • zastosowanie nowoczesnych technologii
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli – udział warsztatach, kursach i lekcjach otwartych
 • udział uczniów w projektach edukacyjnych (szczególnie „Nasz Wrocław”)

 

 • promowanie i rozwijanie kreatywności uczniów - udział w projektach rozwijających postawy twórcze
 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia grup uczniów w ramach projektów rozwijających kreatywność
 • kontynuowanie badania efektów nauczania oraz realizacji podstawy programowej i wykorzystywanie wyników diagnoz do opracowania działań naprawczych
 • podnoszenie umiejętności uczniów dzięki udziałowi w szkolnych zajęciach wspomagających rozwój oraz rozwijających zainteresowania i uzdolnienia
 • podnoszenie umiejętności i wiedzy uczniów przez udział w zajęciach organizowanych przez Fundację Primo Loco
 • podnoszenie szansy na rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów uzdolnionych poprzez stypendia naukowe sponsorowane przez Radę Szkoły oraz finansowanie przez nią nagród i współfinansowanie konkursów
 • współpracę z innymi placówkami oraz instytucjami zewnętrznymi:

- aktywny udział uczniów w zajęciach i imprezach organizowanych przez domy kultury, okoliczne przedszkola, muzea, kina, teatry, Filharmonię, ZOO, Humanitarium
- korzystanie z oferty wrocławskich uczelni (np. Akademia Dzieci, współorganizowanie konkursów, Dolnośląski Festiwal Nauki).
V. Dbałość o rozwijanie bazy dydaktycznej.

PODSUMOWANIE
Koncepcja pracy szkoły na lata 2014 - 2019 opiera się na czterech głównych założeniach:

 • uczniowie czują się w szkole bezpiecznie
 • nabywają umiejętność ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji, odpowiedzialności za swoje działania, wrażliwość na potrzeby innych
 • wszyscy jesteśmy członkami „małej społeczności”, budujemy jej klimat i tożsamość
 • nauczyciele dbają o atrakcyjność i skuteczność zajęć edukacyjnych, dzięki czemu uczniowie rozwijają swoją aktywność i kreatywność.

Dane kontaktowe:

 

Szkoła Podstawowa nr 68

 

home icon

ul. Szczęśliwa 28
53-446 Wrocław

tel/fax: 71/79-86-859

email iconemail: sekretariat.sp068@

wroclawskaedukacja.pl

 

dziennik iconDziennik elektroniczny

 

 

bezpieczny

logo poziome

Kalendarz

lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GAZETKA SZKOLNA