Uncategorized

Rada Szkoły

Ubezpieczenia:

http://sp68.wroclaw.pl/2022/08/29/ubezpieczenie-na-rok-szkolny-2022-2023/

I. Prezydium Rady Szkoły w roku szkolnym 2022/2023 

Przewodnicząca – Anna Kwaka

Z-ca Przewodniczącej – Ewa Graczyk

Sekretarz –  Ewelina Probola

Skarbnik – Agnieszka Tkacz

II Czym jest Rady Szkoły?

Rada Szkoły jest jednym z trzech statutowych, społecznych organów działających w naszej szkole (Rada Szkoły, Rada Rodziców, Samorząd uczniowski). Rada Szkoły jest społecznym organem szkoły niezależnym od dyrektora i rady pedagogicznej, który reprezentuje ogół nauczycieli, rodziców uczniów oraz uczniów danej szkoły. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły. Tworzenie rad szkół i placówek nie jest obligatoryjne.

III. Wybrane kompetencje Rady Szkoły

1. Uchwalanie statutu szkoły.

2. Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły.

3. Występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole – wnioski te maja dla organu charakter wiążący.

4. Opiniowanie planu pracy szkoły, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla szkoły.

5. Ocenianie sytuacji oraz stanu szkoły lub placówki i występowanie z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć – zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Opiniowanie przedłużenia powierzenia przez organ prowadzący stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na kolejne okresy.

7. Opiniowanie powierzenia przez dyrektora szkoły lub placówki stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych i odwołania z nich.

8. Opiniowanie podjęcia przez stowarzyszenie lub inną organizację działalności w szkole.

9. Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

10. Wyrażanie opinii na temat pracy dyrektora szkoły.

IV. Wpłaty

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki Rada Szkoły lub placówki może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Wpłaty na Fundusz Rady Szkoły zbierane są przez Skarbników poszczególnych klas i przekazywane w postaci gotówki Skarbnikowi Rady Szkoły.

V. Terminy spotkań Rady Szkoły w roku szkolnym 2022/23:

09 maja 2023 r. (wtorek) godz. 17.00

VI. Regulamin Rady Szkoły

Uchwała nr 3/2022 Rady Szkoły z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Szkoły przy Szkole Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu wprowadziła nowy regulamin.

VII. Budżet i rozliczenia finansowe