Uncategorized

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

I.         Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

1.    Przewodnicząca – Aneta Swachta

2.    Z-ca przewodniczącej – Anna Łozińska – Surowiec

3.    Sekretarz –Anna Kulikowska

4.    Skarbnik – Ewa Wańczak Grod.

II.       Komisja Rewizyjna RR w roku szkolnym 2020/2021

1.    Przewodnicząca – Dorota Ciastek

2.    Sekretarz –Sylwia Szwarc-Tomkowicz

3.    Członek – Katarzyna Detko.

       III. Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

               98 1090 2529 0000 0001 4486 4725

Santander Bank Polska S.A. 
właściciel rachunku: Rada Rodziców przy SP nr 68 we Wrocławiu ul. Szczęśliwa 28, 53-446 Wrocław

IV. Terminy spotkań Rady Rodziców:

  • 07.09.2021 r. – spotkanie członków RR kadencji 2020/21
  • 28.09.2021 r. – spotkanie członków RR nowej kadencji – 2021/22.

V. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Drodzy Rodzice!
Zachęcamy do przekazywania nam swoich uwag i pomysłów, abyśmy wspólnie mogli działać na rzecz naszych dzieci i naszej szkoły.
Kontaktować się z nami możecie za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub pisząc na adres:

rr68.wroclaw@gmail.com

VI. Rada Rodziców jest jednym z trzech statutowych, społecznych organów działających w naszej szkole (Rada Szkoły, Rada Rodziców, Samorząd uczniowski). 
Rada Rodziców jest organem reprezentującym ogół rodziców uczniów.
W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 VII. Najważniejsze kompetencje Rady Rodziców

1.   STANOWIĄCE:

a)uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego-profilaktycznego szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe); 

b)   wybór 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły (art. 63 ust. 14 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe); 

c)   gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły (art. 84 ust. 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe);

d)uchwalanie regulaminu swojej działalności (art. 83 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe).

2.   OPINIODAWCZE:

a)   opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez Dyrektora szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe); 

b)   opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego (art. 9c ust. 6-7 ustawy Karta Nauczyciela)

c)   wiążące opiniowanie działalności w szkole stowarzyszeń i innych organizacji (art. 86 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe);

d)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły (art. 84 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe). 

3.   WNIOSKODAWCZE:

     a)   występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
    z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty (art. 6a ust. 1 pkt 5 ustawy Karta Nauczyciela)

     b)   występowanie do dyrektora szkoły o powołania rady szkoły (art. 84 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

4.   INNE:

    a)   możliwość występowania do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z opiniami we wszystkich sprawach szkoły (art. 84 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe);

    b)możliwość udziału w pracach zespołu powypadkowego powołanego przez dyrektora szkoły w związku z wypadkiem ucznia (§ 41 ust. 1 pkt 5 i § 43 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

 VIII. Regulamin Rady Rodziców

Uchwała nr 14/2018/19 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu.

Uchwała 14/2018/19 

załącznik Regulamin Rady Rodziców 

 IX. Protokoły i rozliczenia finansowe

              * Protokół ze spotkania w dniu 29.09.2020

          * Protokół z zebrania RR -08.09.2020r.  

           * Rozliczenie finansowe RR – XI 2019 – VI 2020

   X. Archiwum

 Archiwalne dokumenty do pobrania rok 2016/17

Archiwalne dokumenty do pobrania rok 2017/18

Archiwalne dokumenty do pobrania rok 2018/19

Archiwalne dokumenty do pobrania rok 2019/20