Uncategorized

Rada Rodziców

Ubezpieczenia http://sp68.wroclaw.pl/2022/08/29/ubezpieczenie-na-rok-szkolny-2022-2023/

I Prezydium RR w roku szkolnym 2022/2023 

Przewodniczący – Sławomir Ladaczek

Z-ca Przewodniczącego – Anna Kulikowska

Sekretarz –  Małgorzata Bąk

Skarbniczka – Ewa Wańczyk-Grod

II Komisja Rewizyjna RR w roku szkolnym 2022/2023 

Przewodnicząca – Dorota Ciastek

Sekretarz –  Magdalena Krawczyk

Członek – Krystian Szymczak.

III. Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

               98 1090 2529 0000 0001 4486 4725

Santander Bank Polska S.A. 

właściciel rachunku: Rada Rodziców przy SP nr 68 we Wrocławiu
ul. Szczęśliwa 28, 53-446 Wrocław

IV. Terminy spotkań Rady Rodziców:

7 listopada 2022r. (poniedziałek ) godz. 17.30

9 stycznia 2023r.  (poniedziałek ) godz. 17.30

V. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Drodzy Rodzice!
Zachęcamy do przekazywania nam swoich uwag i pomysłów, abyśmy wspólnie mogli działać na rzecz naszych dzieci i naszej szkoły.
Kontaktować się z nami możecie za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub pisząc na adres:

rr68.wroclaw@gmail.com

VI. Rada Rodziców jest jednym z trzech statutowych, społecznych organów działających w naszej szkole (Rada Szkoły, Rada Rodziców, Samorząd uczniowski). 
Rada Rodziców jest organem reprezentującym ogół rodziców uczniów.
W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 VII. Najważniejsze kompetencje Rady Rodziców

1.   STANOWIĄCE:

a)uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego-profilaktycznego szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe); 

b)   wybór 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły (art. 63 ust. 14 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe); 

c)   gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły (art. 84 ust. 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe);

d)uchwalanie regulaminu swojej działalności (art. 83 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe).

2.   OPINIODAWCZE:

a)   opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez Dyrektora szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe); 

b)   opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego (art. 9c ust. 6-7 ustawy Karta Nauczyciela)

c)   wiążące opiniowanie działalności w szkole stowarzyszeń i innych organizacji (art. 86 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe);

d)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły (art. 84 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe). 

3.   WNIOSKODAWCZE:

     a)   występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
    z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty (art. 6a ust. 1 pkt 5 ustawy Karta Nauczyciela)

     b)   występowanie do dyrektora szkoły o powołania rady szkoły (art. 84 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

4.   INNE:

    a)   możliwość występowania do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z opiniami we wszystkich sprawach szkoły (art. 84 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe);

    b)możliwość udziału w pracach zespołu powypadkowego powołanego przez dyrektora szkoły w związku z wypadkiem ucznia (§ 41 ust. 1 pkt 5 i § 43 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

 VIII. Regulamin Rady Rodziców

Uchwała nr 14/2018/19 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu.

 IX. Protokoły i rozliczenia finansowe

   X. Archiwum