Uncategorized

Rada Rodziców

Ubezpieczenia http://sp68.wroclaw.pl/2022/08/29/ubezpieczenie-na-rok-szkolny-2022-2023/

Wsparcie finansowe uczniów w trudnej sytuacji finansowej

Przypominamy, że od 2019 roku w naszej szkole obowiązuje procedura wsparcia uczniów w trudnej sytuacji finansowej. Celem tej procedury jest zapewnienie uczniom równych szans edukacyjnych oraz wsparcie w przypadku kłopotów finansowych, które mogą wpłynąć na ich zdolność do skutecznego uczenia się lub uczestnictwa w różnych wydarzeniach klasowych lub szkolnych.

Procedura ta ma na celu pomóc uczniom i ich rodzinom, którzy doświadczają trudności finansowych. Jeśli uczniowie lub ich rodzice/opiekunowie mają problemy z opłaceniem opłat szkolnych lub innymi kosztami, prosimy o skontaktowanie się z wychowawcą. Wychowawca zgłasza ten fakt do Pedagoga Szklonego.

Pedagog Szkolny jest osobą odpowiedzialną za koordynację procesu wsparcia finansowego dla uczniów w naszej szkole. W przypadku zgłoszenia potrzeby wsparcia finansowego, Pedagog będzie w stanie pomóc w ustaleniu indywidualnego planu wsparcia, który uwzględni potrzeby i okoliczności ucznia.

Chcielibyśmy podkreślić, że procedura wsparcia uczniów w trudnej sytuacji finansowej jest ważnym elementem naszej polityki szkolnej. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że nasi uczniowie mają równy dostęp do edukacji bez względu na sytuację finansową swojej rodziny przy zapewnieniu całkowitej poufności każdego zgłoszenia.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wsparcia finansowego, jeśli jest to potrzebne.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procedury wsparcia finansowego dla uczniów, proszę skontaktowanie się z Pedagogiem Szkolnym.

I Prezydium RR w roku szkolnym 2022/2023 

Przewodniczący – Sławomir Ladaczek

Z-ca Przewodniczącego – Anna Kulikowska

Sekretarz –  Małgorzata Bąk

Skarbniczka – Ewa Wańczyk-Grod

II Komisja Rewizyjna RR w roku szkolnym 2022/2023 

Przewodnicząca – Dorota Ciastek

Sekretarz –  Magdalena Krawczyk

Członek – Krystian Szymczak.

III. Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

               98 1090 2529 0000 0001 4486 4725

Santander Bank Polska S.A. 

właściciel rachunku: Rada Rodziców przy SP nr 68 we Wrocławiu
ul. Szczęśliwa 28, 53-446 Wrocław

IV. Terminy spotkań Rady Rodziców:

  • 27.03.2023, godz. 17:30, sala nr 8
  • 24.04.2023, godz. 17:15, sala nr 8

V. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Drodzy Rodzice!
Zachęcamy do przekazywania nam swoich uwag i pomysłów, abyśmy wspólnie mogli działać na rzecz naszych dzieci i naszej szkoły.
Kontaktować się z nami możecie za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub pisząc na adres:

rr68.wroclaw@gmail.com

VI. Rada Rodziców jest jednym z trzech statutowych, społecznych organów działających w naszej szkole (Rada Szkoły, Rada Rodziców, Samorząd uczniowski). 
Rada Rodziców jest organem reprezentującym ogół rodziców uczniów.
W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 VII. Najważniejsze kompetencje Rady Rodziców

1.   STANOWIĄCE:

a)uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego-profilaktycznego szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe); 

b)   wybór 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły (art. 63 ust. 14 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe); 

c)   gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły (art. 84 ust. 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe);

d)uchwalanie regulaminu swojej działalności (art. 83 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe).

2.   OPINIODAWCZE:

a)   opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez Dyrektora szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe); 

b)   opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego (art. 9c ust. 6-7 ustawy Karta Nauczyciela)

c)   wiążące opiniowanie działalności w szkole stowarzyszeń i innych organizacji (art. 86 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe);

d)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły (art. 84 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe). 

3.   WNIOSKODAWCZE:

     a)   występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
    z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty (art. 6a ust. 1 pkt 5 ustawy Karta Nauczyciela)

     b)   występowanie do dyrektora szkoły o powołania rady szkoły (art. 84 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

4.   INNE:

    a)   możliwość występowania do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z opiniami we wszystkich sprawach szkoły (art. 84 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe);

    b)możliwość udziału w pracach zespołu powypadkowego powołanego przez dyrektora szkoły w związku z wypadkiem ucznia (§ 41 ust. 1 pkt 5 i § 43 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

 VIII. Regulamin Rady Rodziców

Uchwała nr 14/2018/19 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu.

 IX. Protokoły i rozliczenia finansowe

   X. Archiwum